شروع

    ( شروع می کنم به نام کسی که مرا آفرید وهمیشه همراه ومراقب من است ).

 

   اولین مطلب وبلاگم را می خواهم درمورد جوانان بنویسم :

جوان و زندگی

دوره نوجوانی دوره ای است که در ان فرد مرتبا درشرایط ناآزموده قرار می گیرد,شرایطی که

بسیاری از اوقات اولین تجربه اوست وبه جرات می توان گفت انسان در هیچ دوره

مشخص دیگری درزندگی خود تا این اندازه (ازنظرکمی)دچارانتخاب نمی گردد.

برخی ازاین انتخاب هایی برخوردارند.

دوست یابی وانتخاب رشته تحصیلی وانتخاب شغل آینده و..... از این که اینگونه انتخابها

مهممی باشند.وبا توجه به این که اینگونه انتخابها چقدر می توانند دذ اینده فرد و روند

زندگی میانسالی وبزرگسالی اوموثرباشند.

لذا فردی که درحال گذران دوره مشاوره و آموزش و استفاده از تجربیات وآگاهیهای

عمومی و اجتماعی دارد.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید