جهت

جهت‏یابی برای محبت

در سنین نوجوانی عواطف جهت‏دار می‏شوند:محبت، خشم،کین،حسادت،و...هرکدام به سوئی خاص در حرکت هستند و به نقطه خاصی می‏رسند.دوستی و دشمنی‏ معنی‏دار می‏شوند و نوجوان برای آنها فلسفه روشنی پیدا می‏کند. او ممکن است احساس آشکاری نسبت به شخصی پیدا کند.و این امر احساس و افکار او را تحت الشعاع قرار می‏دهد و دائما تحریکش یم‏کند و در او تردید و دو دلی بوجود می‏آورد.... ممکن است عامل یأس و اندوه او شود و در این راه کمک‏ دیگران به او ضروری است.20هم‏چنین ممکن است اینها عاشق پیشه شوند و این عشق چون عشق بزرگسالان نیست، کوششی است برای منعکس کردن و آزمودن سرگشتگی و ابهامم‏ نفس.21

/ 1 نظر / 11 بازدید